Monday, April 2, 2012

Panna Apu Sex Clip-2


eo †ev‡bi evÜzexi mv‡_ ivwÎ Ávcb


Avwg ev_i“‡gi `iRvi duvKv w`‡q ‡PvL w`‡Z Avgvi gv_v Nyi‡Z jvMj| †`Ljvg cvbœv Avcy Rvgv cwieZ©b Ki‡Q| Rvgv Lyj‡ZB †`wL Zvi wfZi eªv cov| gyn~‡Z©i g‡a¨ Avgvi g‡b n‡jv Zvi `ya `ywU eªv wQu‡o †ei n‡q hv‡”Q| ZZ¶‡Y Avgvi 6 Bw evovUv c¨v›U wQ‡o †ei n‡q hvIqvi Dcµg| Rvgv Ly‡j Avcy bvBwU co‡Q| Zvi co‡b †Q‡jvqvi Ly‡j †djj| Zvi `y cv‡qi Di“i MVb ‡`‡L †h †Kvb cyi“l †hŠb wjjvq wjß n‡e| bvBwU cov †kl K‡i Avcy evB‡i Avm‡e, ZZ¶‡Y Avgvi i“g G Avwg P‡j Avmjvg| wKQy¶Y ci †`Ljvg Avcyi i“‡gi Av‡jv wb‡f †Mj| ZLb ivZ 12 Uv ev‡R Avgvi †Pv‡L Nyg Avm‡Q bv, Avwg QUdU KiwQ| †PvL eÜ Ki‡j cvbœv Avcyi i‡m fiv UmU‡m `ya `y‡Uv mvg‡b †f‡m DV‡Q| Ggwb K‡i weQvbvi Gcvk Icvk K‡i mgq KvUwQj| ivZ ZLb 2 Uv ev‡R nVvr †`wL Avcyi i“‡gi jvBU R¡‡j DVj| Avwg Avgvi i“‡gi Av‡jvUv eÜ K‡i Rvbvjv w`‡q †`Lvi Rb¨ Avcyi i“‡gi w`‡K iIqvbv njvg| ZZ¶‡Y Ava N›Uv †`ix n‡q †Mj| wM‡q †`wL Rvbvjv †Lvjv, †ek Mig c‡o‡Q Avcy evZvm Avmvi Rb¨ wb‡RB RvbvjvUv Ly‡j †i‡L‡Q| †`wL Avcy bvBwU c‡o †mwgR c‡o Nywg‡q Av‡Q| 

mv`v †mwg‡Ri Kvco †f` K‡i `ya `y‡Uv †ei n‡Z Pv‡”Q, g‡b n‡”Q `ya `y‡Uv Avgvi nv‡Zi †Qvqv †c‡Z Pv‡”Q| Zvi mvov kix‡i †hŠe‡bi evZv †Ljv Ki‡Q| Gfv‡eB ivZ †K‡U †Mj| ciw`b Avwg mKv‡j ev_i“g †_‡K †e‡iv‡bvi mv‡_ mv‡_ Avcy ejj ZvivZvwi bv¯—v †L‡Z G‡mv Avwg K‡j‡R hv‡ev| ¸i“Z¡c~Y© K¬vm Av‡Q| Avwg bv¯—v †L‡q K‡j‡R P‡j †Mjvg| K‡j‡R wM‡q Avgvi gb evmvi w`‡K QyU‡Q, KLb evmvq hv‡ev, wM‡q cvbœv Avcy‡K †`L‡ev| K¬vm †kl `ycyi 2 Uvq Avm‡Z Avm‡Z 3Uv †e‡R †M‡jv| G‡m †`wL Avcy ï‡q Av‡Q| wKQy¶Y ci Avcy‡K ejjvg Avcy †L‡qQ| †`wL Avcy K_v ej‡Q bv| cv‡k wM‡q †`wL Avcy Kuvc‡Q| R¡i n‡q‡Q g‡b K‡i Avwg Zvi gv_vq nvZ w`‡Z; nvZ cy‡o hvIqvi Dcµg n‡jv| Zvr¶wYK fvejvg Avcy‡K Wv³vi Gi Kv‡Q wb‡q ‡h‡Z n‡e| wbe wKfv‡e ? kix‡i nvZ w`‡j hw` Avcy wKQy g‡b K‡i|hv †nvK hvnvB g‡b Ki“K| Av‡M Wv³vi Gi Kv‡Q w‡bqv hvB| Avwg Qvov GLb †Zv Avi †Kn †bB Avcyi| Avcyi big kixiUv †K Rvc‡U a‡i †U‡b Zzjjvg| ZZ¶‡Y Avcyi †Kvb ûk †bB| AwZwi³ R¡i n‡j hv nq| Wv³vi †`Lvjvg| Wv³vi Jla w`‡q ej‡jb iv‡Zi †ejvq †fRv †bKov w`‡q Zvi kixi gy‡Q w`‡Z| R¡i 104 wWMÖx †cŠ‡Q †M‡Q| mܨv 8Uv evRvi mv‡_ mv‡_ Zvi i“‡g †Mjvg| wM‡q †`wL Avcy R¡‡i Lye Kvc‡Qb| _v‡g©vwgUvi w`‡q R¡i †g‡c †`wL R¡i 108 wWMÖx‡Z P‡j †M‡Q| 1 N›Uv hveZ gv_vq cvwb w`jvg| Zvici cvZjv 2Uv Kuv_v wQj, †m ¸‡jv w`jvg| †`wL Zvi Kvcybx _vg‡Q bv| Zvici Avwg †bKov wfwR‡q Zvi nvZ cv gy‡Q w`jvg| R¡i wKQy‡ZB Kg‡Q bv| iv‡Z Wv³vi‡K †dvb †`Iqv‡Z Wv³vi ej‡jb i“‡gi g‡a¨ †g‡q‡jvK †KD _vK‡j Zvi mg¯— Kvco Ly‡j Zvi mvov kixi gy‡Q w`‡Z| GZ iv‡Zi †ejvq †g‡q‡jvK cv‡ev †Kv_vq| ZLb Avwg fvejvg Avgv‡KB Ki‡Z n‡e| Avwg cÖ_‡g Zvi Rvgv Lyjjvg, Zvici †fRv nvjKv †bKov w`‡q Zvi kix‡ii cÖwZwU RvhMv‡Z gy‡Q w`jvg| Zvi `ya ¸‡jv Avgvi nv‡Z jv‡ZB, Avgvi mviv kixi wknixZ n‡q DVj| LyeB mdU Zvi `ya `y‡Uv| Zvici Zvi †hŠbx‡Z Kv‡jv Pz‡ji mgvnvi ¸”Q n‡q Av‡Q| GK`g †d«k g‡b n‡”Q IB Lv‡b dz‡ji UzKv I c‡o wb| Zvi `ya ¸‡jv evievi Avj‡Zv K‡I wUc w`‡qwQ K‡qK evi| Avevi fq nw”Qj hw` Avcyi ûk P‡j Av‡m| kixj gyQvi ci Avcy‡K †mwgR cwo‡q Avi cvRvgv cwo‡q Kv_v `y‡Uv kix‡ii Dc‡i w`jvg| †wL Avcyi Kvcybx GK`g _vg‡Q bv| nvjKv Kv_vq Zvi kxZ gvb‡Q bv| ZLb ivZ 11 Uv Zv‡K †W‡K Zz‡j Lye K‡ó 1 †WvR Jla LvB‡q w`jvg| ivZ 12 Uv †k‡l 1Uv evR‡Q| ZLb Avwg Avcy‡K Rwo‡q a‡i Kv_v `y‡Uv Ic‡i w`‡q ï‡q †Mjvg| Zv‡Z wKQyUv kxZ hw` Kvfvi nq| Zv‡K Rwo‡q  aivq ci Avgvi g‡bi wfZi Kvgbv emevm Ki‡Q| 


Gfv‡e Rw‡o‡q a‡i nVvr Nywg‡q c‡owQ| mKv‡j †`wL Avgvi Dc‡i Kv_v †`qv , Avcy ivbœv N‡i i“wU evbv‡”Q| Avwg Zv‡K ejjvg Zzwg R¡i wb‡q ivbœv N‡i †Kb G‡mQ| wZwb wb‡Pi w`‡K ZvwK‡qB ej‡jb R¡i †m‡o †M‡Q| Zvici †_‡K wZwb Avgvi w`‡K ZvwK‡q K_vB e‡j bv|  Zvi gv‡b iv‡Zi K_v wPš—v K‡i wZwb LeB j¾v †eva Ki‡Qb| Zvi wKQy w`b c‡o  Avgvi cix¶v †kl| Avwg evwo hve| ZZ¶‡Y eo Avcy P‡j Gm‡Q| cix¶vi ci wZb gvm evox‡Z _vKjvg| nVvr 1 w`b gv ejj †Zvi Avcy‡K  ‡Q‡j c¶ †`L‡Z Avm‡e | ZzB XvKvq wM‡q †Zvi Avcy‡K wb‡q Avq| Avwg ciw`b iIqvbv njvg, ZLb kxZ co‡Q| wM‡q †`wL Avcy cyi‡bv evmvq †bB, bZzb evmv wb‡q‡Q 1 i“g 1 †eW Avcy I Zvi evÜzex cvbœv Avcy `y R‡b _v‡K| evmv‡Z wM‡q Avcy‡K ejvjvg gvi KZv | Avcy ejj cvbœvi †Zv cix¶v Pj‡Q, †kl n‡j hv‡ev| ZZ¶‡Y gv evi evi †dvb w`‡”Q| Avcy ejj wVK Av‡Q ZzB cvbœvi mv‡_ _vK| I‡i GKjv †d‡j †i‡L hvIqv wVK n‡e bv| Avwg g‡b g‡b ejjvg GUvB‡Zv PvB| Avcy P‡j †Mj| iv‡Z cvbœvAvcy Avgv‡K wR‡Ám Kij QywU †Kgb KvU‡Q; Avwg ejjvg fv‡jv| iv‡Z Nygvevi mgq n‡jv cvbœv Avcy co‡Q| Avgv‡K ej‡Q Zzwg NygvI Avwg coe| nVvr KLb Nywg‡q cojvg| gvSiv‡Z nVvr †R‡M †`wL cvbœv Avcy Avgv‡K eo Avcy g‡b K‡i Rwo‡q Avgv‡K ey‡Ki gvSLv‡b †i‡L‡Q; Zvi `ya ¸‡jv Avgvi wc‡Vi g‡a¨ evR‡Q| ZLb Avgvi Nyg P‡j †Mj| cvbœv Avcy Lye Nygv‡”Q| wKQy¶ci Avcy ev_i“‡g †Mj| ev_i“g †kl K‡i G‡m ï‡q coj| Avwg Ny‡gi fvb K‡i Zvi Dci nvZ †djjvg wZwb Av‡¯— K‡i Avgvi nvZ mwi‡q w`‡jb| wKQy¶Y ci Avevi 1wU nvZ I cv Zvi Dci DwV‡q Rwo‡q aijvg| Avwg eyS‡Z cviwQ Zvi kixi †_‡K Mig fve Avm‡Q| Avgvi Avi eyS‡Z †`ix n‡jv bv, Zvi g‡a¨ D‡ËRbv KvR Ki‡Q| wKQy¶Y ci Avgvi nvZUv Avj‡Zv K‡i Zvi ey‡Ki Dci ivL‡jb Ges nvZUv‡K a‡i †i‡L‡Qb| nv‡Z Avj‡Zv K‡i Pvc w`‡”Qb| Zvici wZwb Ny‡i Avgvi w`‡K ï‡q Avgi nvZUv Zvi `y‡ai Dci †i‡L wZwb Pvc w`‡”Qb| Avgvi Avi mn¨ n‡jv bv| Avwg Zv‡K †Rv‡o Rwi‡q aijvg| Avcy ej‡jb GB Zzwg wK KiQ ? Avwg wKQyB ejjvg bv| Zvi Lvov Lvov `y‡a a‡i †Rv‡i ‡Rv‡i Pvc‡Z jvMjvg| Avcy †Rv‡i †Rv‡i wbtk¦vm wb‡”Qb| wZwb Avgvi evovUv †Rv‡i †P‡c ai‡jb| Avwg ejjvg Av‡¯—, wZwb ej‡jb Avgv‡K †h †Rv‡o Pvc‡Qv Avgvi e¨v_v jv‡M bv| Zvici †m Avgv‡K Zvi evû‡Wv‡i wb‡q Av`i Ki‡Z jvMj| Avi ejj Rq Zzwg Avgv‡K Av`‡ii mvM‡i evwm‡q `vI| 

Avwg Zvi †VvU `y‡Uvi g‡a¨ wKm Ki‡Z jvMjvg wZwbI Avgvi mv‡_ Avgv‡K mvnvh¨ Ki‡Qb| Gg mgq wZwb Avgvi UvDRvi Ly‡j Avgvi evov Pzl‡Z jAM‡jb| Zvici Zvi ci‡bi Kvco Avwg †U‡b Ly‡j †djjvg| cvbœv Avcy Zvi †hŠbx‡Z Avgvi evovUv‡K evi evi ‡VKv‡”Qb| Avwg Avgvi 6 Bw evov cy‡ivUvB XywK‡q w`jvg Zvi †hŠbx‡Z | Avcy Avn-I -Avn kã Ki‡Q| Avi ej‡Q Rq Py‡` Avgvi ¸` dvwU‡q `vI fvB| Avwg Lye †Rv‡i †Rv‡i Vvc gvi‡Z jvMjvg| Avi Zvi my‡Xvj `ya `y‡Uv Pzl‡Z jvMjvg Lye D‡ËRbv wb‡q Avcy‡K Pz`wQ| Avgvi Rxe‡b 1g Pz`v Zv‡K w`jvg| 20 wgwbU †Pv`vi ci Avgvi evov w`‡q mv`v Rj P‡j Avmvq Avwg Zvi bvwfi Ici †d‡j w`jvg| wKQy¶Y ci wZwb †d«k n‡q Avm‡jb| G‡m Avgv‡K Rwo‡q a‡i ï‡q iB‡jb| Avcy ej‡jb Rq Kzwg wK Av‡M KvD‡K Pz‡`Q| Avwg ejjvg bv, Lye fvj Pz`‡Z cv‡iv Zzwg| Avwg LyeB gRv wb‡qwQ †Zvgvi Kvg evmbvq| Gfv‡e `yR‡b Mí Ki‡Z Ki‡Z Nywg‡q †Mjvg| Nyg †_‡K I‡V ‡`wL 9Uv ev‡R Avcyi cy‡iv b¨vsUv kixUv †`L‡Z ‡cjvg| Avwg Zv‡K wb‡R Rwo‡q a‡i mvov kix‡i wKm Kijvg| Gfv‡eB Zvi mv‡_ Avgvi 1g wgj‡bi mgvwß NUj|

Friday, March 30, 2012

Panna Apu sex clip-1

eo †ev‡bi evÜzexi mv‡_ ivwÎ Ávcb

Avwg ZLb m‡e HSC cvk K‡i XvKv wek¦we`¨vjq Gi fwZ©i Rb¨ †KvwPs Ki‡ZwQ| XvKv‡Z bZzb G‡mwQ, mewKQy ¸wQ‡q wb‡Z wngwkg Lvw”Q| GiB g‡a¨ evmv †_‡K †dvb G‡jv Avgvi eo †evb B‡Wb K‡j‡R G gv÷vm© Ki‡Z XvKv Avm‡Q Ges Avgvi Ges Avgvi Kv‡QB _vK‡e| †h‡nZz †Kvb AvZ¥xq ¯^Rb bvB XvKv‡Z| h_vixwZ Avcy‡K wiwmf Ki‡Z †Mjvg| †`wL Avcyi mv‡_ GK evÜzex Avm‡Q, Zvi bvg cvbœv Avcy| Dwb I Avcyi mv‡_ Avgv‡`i mv‡_ _vK‡e| Avwg †hLv‡b _vwK †mLv‡b GKwU i“g, GKwU ivbœvNi GiB wfZi Avgv‡`i _vK‡Z n‡e| Gfv‡e †K‡U †Mj 10 †_‡K 15 w`b| Zvig‡a¨ cvbœv Avcvi GKUv iv‡Mi ewntcÖKvk ‡`L‡Z †cjvg| GKw`b KuvPv evRvi K‡i AvmwQ, Mwji ‡gv‡iB wKQy †Q‡j Avcy‡K wbqv ev‡R K_v ejj| Avcv mv‡_ mv‡_ wi·v _vwg‡q eKv‡U †Q‡j‡`i gv‡S wM‡q GKwU †Q‡j †K _vk K‡i GKUv Pi gvij| Avwg †Zv _ n‡q †Mjvg| Avcv wKQy bv e‡j wi·v wbqv †mvRv evmvB P‡j Avmjvg| Gi wfZi †QvU LvU welq Avcv GKUy‡Z A‡bK †i‡M †h‡Zb| †m R‡b¨ Avcv‡K Avwg GKUz fq bv ---‡ekx fq ‡cUvg|
cvbœv Avcy Ggwb‡ZB bvwK GKUz ZzjKvjvg K‡i| evmvi wRwbm cvwZ fvsPzi K‡ib| GKw`b Avwg Avgvi eÜz Zvwbg Avcv Ges cvbœv Avcvmn Avgvi evwbR¨ †gjvq †Mjvg| wKQy¶Y †Nvivi ci Avgiv nvUwQ Ggb mgq GK eÜz‡`i MÖ“d Gi g‡a¨ †_‡K GKRb cvbœv Avcvi wdMvi wbqv ev‡R K_v ejj| cvbœv Avcv †Zv ‡i‡M jvj n‡q †Mj| g‡b n‡jv GLwb gvi‡Z hv‡e| Avgiv †Kvb g‡Z cvbœv Avcv‡K _vgvjvg| c‡i Zvwbg Avgv‡K wcQ‡b †U‡b wb‡q ejj †eUv †h †m· eyg wbqv Nyi‡Qv, gvbyl wK Avi wVK _vK‡Z cv‡i| Avwg ejjvg †`Z wK †h ewjm bv-ev` †`| ZLb Avgvi g‡b n‡jv wK wRwbm wbqv Avwg NyiwQ| Avgvi †PvL ZLb gv_vi Pzj †_‡K cv‡qi bL ch©š— Ab¨fv‡e †Lqvj Kijvg| †Kgb †h‡bv ey‡Ki wfZi †K‡c †K‡c DVj| gv_v wSg Avm‡Z jvMj| Zvici evmvB P‡j Avmjvg Avgiv| Avgvi mviv¶Y Zvwbg Gi K_v g‡b n‡Z jvM‡jv| wKš‘ g‡b g‡b A‡bK fq jvM‡jv| wKš‘ GKw`b wgiv‡Kj GKUv NUbv N‡U †Mj| Avgvi eo Avcv K‡j‡R †M‡Q| wKš‘ cvbœv Avcv evmvB wQ‡jv, Avwg ev_i“g †_‡K †Mvmj K‡i †ei n‡ev GB mgq `iRv Ly‡jB †`wL cvbœv Avcv mvwi ‡PBÄ Ki‡Q| Avcv‡K †`‡L Avwg AevK n‡q †MwQ| Avcv ejj wK e¨vcvi Zzwg ? hvI ev_i“‡g hvI Avwg †PBÄ K‡i †bB| Kiv Mjvq ejj| 


Avwg f‡q ïwK‡q KvZ, hw`I fq cvw”Q| wKš‘ IB wdMvi †`‡L Avcy †K fxlY Kv‡Q cvIqvi AvKv•Lv †R‡M DVj| wK Zvi wdMvi, †Kv_vq †_‡K ïi“ Ki‡ev eyS‡Z cviwQ bv| Avwg Zvi AvPj Qvov †cU Avi bvwf †`‡L cvMj n‡q †Mjvg| wK Zvi †PvL, wK Zvi †VuvU, wK Zvi `ya, wK Zvi cvQv, AId.......Avwg †KvbUv †i‡L †KvbUv weeiY †`B......Z‡e Zvi cvQv Avi `ya wb‡q ewj- G‡Zv my›`i wnc Zvi †h‡bv Kvwibv Kvcyi Gi g‡Zv......†`L‡j Kvgi w`‡Z B‡”Q K‡i IB my›`i cvQvq| Avi `ya Avn.........Vvmv Vvmv `ya Avgvi GK eÜzi KweZvi K_v g‡b n‡jv..... bvix †Zvgvi ¯—b evi“‡` Vvmv|
‡mw`b †_‡K me G‡jv‡g‡jv n‡q †M‡jv Zv‡K cvevi AvKv•Lvi Av¸‡b cyi‡Z _vKjvg| my‡hvM Gi A‡d¶vq _vKjvg, Gi gv‡S GKw`b my‡hvM wVK B G‡jv| Avcy †M‡jv Kzwóqv Avwg Avi cvbœv Avcv GKv| wK Kie †f‡e cvw”Q bv...... †`wL cvbœv Avcv ivbœv N‡i| Avwg ejjvg Avcy wK ivbœv KiQ e‡j - ivbœv  N‡i XyKjvg| XyKvi mgq B”Qv K‡i Zvi cvQvi mv‡_ Nlv †Ljvg- I kvwš—| Avcv †h‡bv eyS‡Z cvi‡jv Avgvi kqZvwb| Avgvi w`‡K KUgU K‡i ZvKv‡jv| Avwg fq †cjvg wKš‘ Avgvi gb †Zv Avi gv‡b bv| iv‡Z cvbœv Avcy Avgv‡K †L‡Z w`j| Avcy Avgvi †c­BU G fvZ Zz‡j w`‡”Q, Avgvi †PvL nVvr Zvi ey‡Ki gv‡S P‡j †Mj| Avwg ZLb fvejvg Av‡i evev G wK `ya| nVvr K‡i Avcyi †Pv‡L aiv c‡o †Mjvg| Avgvi Avi Nyg n‡”Q bv †Pv‡L| ïay Gcvk Icvk Ki‡Z jvMjvg| Avi wPš—v Kwi wK K‡i Avcy †K ey‡Ki gv‡S cvIqv hvq| Gi wfZi Avcy I‡V ev_i“‡g †Mj| Avgvi Lye B‡”Q n‡jv Zvi kixi †`Lvi| †hB wPš—v †mB KvR| Avwg I‡V ev_i“‡gi w`‡K †Mjvg|
evKx Ask kxNÖB cv‡eb........